ఈ బ్లాగును శోధించు

గిరిజా తనయా!!

గిరిజా తనయా విఘ్నేశ్వరా వందనమిదె గైకొనవా!! మొరలే వినవా మము గనరావా దయచూపవా!!